รายงานตัวและมอบตัว
ม.1 :: วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565
เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
ม.4 :: วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565
เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
ณ หอประชุมหนามคอม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายในการมอบตัว มีดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา อย่างละ 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน , บิดา และมารดา อย่างละ 1 ชุด
3. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง (พร้อมสำเนา) อย่างละ 1 ชุด
4. ค่ามอบตัวนักเรียนใหม่ จำนวน 2,625 บาท

นักเรียนคนใดไม่มามอบตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ ใดๆ ในภายหลังไม่ได้ โรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ลำดับสำรองทดแทนตามลำดับ


สอบคัดเลือก
ม.1 :: วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ม.4 :: วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

หลักฐานที่ต้องนำไปยื่นต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบคัดเลือก
1) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์และติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
2) บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)


ขณะปิดระบบรับสมัครออนไลน์แล้ว
แต่ยังสามารถเข้าระบบเพื่อพิมพ์ใบสมัครได้

ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์

1. รับสมัครออนไลน์ https://reg.sapit.ac.th
**สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ช่องทางเดียวเท่านั้น
ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565
2. คลิกปุ่ม "สมัครเข้าเรียน" กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ไม่ต้องอัพโหลดเอกสารและรูปภาพในระบบ
3. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
นำไปยื่นต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบคัดเลือก
4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบทางเว็บไซต์


ประกาศผลสอบคัดเลือกชั้น ม.1 และ ม.4
โครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program)
ปีการศึกษา 2565

รายงานตัวและมอบตัว
วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมศิลานคร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

*** หากนักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

#หลักฐานการมอบตัว
1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน , บิดา และมารดา 1 ชุด
3. ปพ.1 ฉบับตัวจริง และสำเนา 1 แผ่น
และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการมอบตัวตามประกาศแนบไม่ต้องแนบเอกสารใดๆในระบบ ให้ติดรูปถ่ายและนำเอกสารดังกล่าวมาส่งพร้อมกับใบสมัคร

✅ เอกสารหลักฐาน
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
2. ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.)
-ประถม (ปพ.7) ผลการเรียน ชั้นป.1-ป.5
-มัธยม (ปพ.1) ผลการเรียน 5 ภาคเรียน

พิมพ์ใบสมัครส่งที่ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ภายในวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565การยืนยันสิทธิ์การศึกษาต่อ
สำหรับนักเรียน ชั้นม.4 (โรงเรียนเดิม)
ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565
และให้กรอกข้อมูลเพียง 1 ครั้งเท่านั้น

คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนที่มีรายชื่อกรอกแบบฟอร์มเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (ประเภท โรงเรียนเดิม)
2. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ที่นี่!! --> https://bit.ly/3pvNLhg
ไฮไลค์สีเหลือง คือ นักเรียนมีเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ของแผนการเรียนที่เลือก หรือเอกสารไม่ครบถ้วนให้นำมาส่งภายใน 3 มีนาคม 2565

✅ เอกสารหลักฐาน
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
2. ใบรับรองความประพฤติ
(ขอที่งานกิจการนักเรียน)

ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัครออนไลน์

1. ล้อคอินเข้าระบบทางเว็บไซต์ reg.sapit.ac.th
2. ใส่เลขบัตรประชาชน และ วันเดือนปีเกิด
2. คลิกที่ "พิมพ์ใบสมัคร" แล้วติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป หรือแนบรูปถ่ายในระบบ
4. นำใบสมัคร พร้อมใบรับรองความประพฤติ ส่งที่ฝ่ายวิชาการ

กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว
สามารถเข้าระบบพิมพ์ใบสมัครได้ทันที
โดยให้นำใบสมัครและใบรับรองความประพฤติ ส่งที่ฝ่ายวิชาการ
***ภายในวันที่ 25 ก.พ. 2565

หากพบปัญหาในการสมัคร
แจ้งที่เพจ Facebook โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
หรือ Line : nookiikzเว็บไซต์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม : reg.sapit.ac.th
เพจโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม : facebook.com/selaphumpittayakomschool